info@sergifmoure.com

// Blog

 


MALABO DOS

2008, January / gener / enero
Guinea Ecuatorial

MALABO DOS
MALABO DOS
MALABO DOS
MALABO DOS
MALABO DOS
MALABO DOS
MALABO DOS
MALABO DOS
MALABO DOS
MALABO DOS
MALABO DOS
MALABO DOS
MALABO DOS

1/6

ENGLISH

Chinese companies are developing in Equatorial Guinea a massive construction plan. It is being carried out around the two great cities of the country: Malabo, the capital, and Bata. Malabo Dos and Bata Dos are the names of these megaprojects of urbanization. Deforested areas are the frame where apartments of six floor high rise, even without the urbanized streets, sewage system or any potable water pipe.

China has great interest in Africa’s natural goods and trade. In 2003 the commerce of this one country with Africa was already about 10,000 million dollars and a year later, in 2004, around 20,000 million. Chinese companies develop in Bata the construction of tanks where to store to oil and the gas extracted before its load in ships. It is also in project the construction of a refinery that would allow Equatorial Guinea to elaborate its own fuel and other derivatives.

In 2001 China reduced the external debt of Equatorial Guinea, now the great Asian country imports petroleum and tropical wood that often returns as manufactured furniture to the African country. The last official visit from Obiang to China was for the China-Africa’s cooperation Forum in 2006.

CATALÀ

Empreses Xineses desenvolupen a Guienea Ecuatorial un pla de construcció “d'habitatges socials" que el govern està duent a terme a les dues grans ciutats del país: Malabo, la capital, i Bata, al continent. Malabo dos i Bata dos són els noms d'aquests megaprojectes d'urbanització. Es tracta d'un cinturó d'habitatges, serveis i officines edificats al voltant de les ciutats. Zones desforestades de selva són el marc on s'eleven blocs de sis plantes, encara amb els carrers sense urbanitzar, ni clavegueram o xarxa d'aigua potable.

La Xina té grans interessos al continent África: reserves naturals i el comerç que ja el 2003 era de 10.000 milions de dòlars i un any més tard, el 2004, de 20.000 milions. Milers de treballadors portats de diverses províncies xineses viuen i treballen a les mateixes obres. Empreses xineses desenvolupen a Bata la construcció d'uns dipòsits on emmagatzemar el petroli i el gas extret abans de la seva càrrega en petroliers. Està també en projecte la construcció d'una refineria que permetria a Guinea Equatorial elaborar el seu propi combustible i altres derivats.

El 2001 la Xina va condonar el deute extern de Guinea Equatorial, ara el gran país asiàtic importa el petroli i fusta tropical que moltes vegades retorna en forma de mobles manufacturats al país africà. L'última visita oficial d'Obiang a la Xina va ser amb motiu del Fòrum de cooperació Xina-Àfrica el 2006.

CASTELLANO

Empresas Chinas desarrollan en Guienea Ecuatorial un plan de construcción de “viviendas sociales” que el gobierno está llevando a cabo en las dos grandes ciudades del país: Malabo, la capital, y Bata, en el continente. Malabo dos y Bata dos son los nombres de estos megaproyectos de urbanización. Se trata de un cinturón de viviendas, servicios y edificios privados edificados alrededor de las ciudades. Zonas deforestadas de selva son el marco donde se elevan bloques de seis plantas, aun sin las calles urbanizadas, alcantarillado o red de agua potable.

China tiene grandes intereses en África: los recursos naturales y el comercio que ya en 2003 era de 10.000 millones de dólares y un año más tarde, en 2004, de 20.000 millones. Empresas chinas desarrollan en Bata la construcción de unos depósitos donde almacenar el petróleo y el gas extraído antes de su carga en petroleros. Está también en proyecto la construcción de una refinería que permitiría a Guinea Ecuatorial elaborar su propio combustible y otros derivados.

En 2001 China condonó la deuda externa de Guinea Ecuatorial, ahora el gran país asiático importa el petróleo y madera tropical que muchas veces retorna en forma de muebles manufacturados al país africano. La última visita oficial de Obiang a China fue con motivo del Foro de cooperación China-África en 2006.