info@sergifmoure.com

// Blog

 


PESEROS

2005, Mexico D.F.

PESEROS
PESEROS
PESEROS
PESEROS
PESEROS
PESEROS
PESEROS
PESEROS
PESEROS
PESEROS
PESEROS

3/6

ENGLISH

Public transport is a big trouble in a city of about 25 million people who must travel around D.F. , Mexico, to do so they have a subway, that operates within the limits of the D.F and an immense group of collective transport, formed by Combis (small vans modified for the passengers’ transport), Peseros (transformed trucks) and buses. All of them make possible, and often obstruct, the interurban displacements.

CATALÀ

El transport és un tema cabdal a una ciutat d’uns 25 milions d’habitants que s’han de desplaçar a diari d’una punta a l’altre del Districte Federal, capital de Mèxic, i als municipis colindants. Per això disposen d’una xarxa de metro, que opera dins els límits del D.F. i d’una immensa flota de transport col·lectiu, formada per Combis (petites furgonetes modificades per al transport de passatgers), Peseros (camions transformats) i autobusos. Tots ells possibiliten, i sovint entorpeixen, els desplaçaments interurbans.
"El periférico" és el gran cinturó vial que connecta les diferents parts de la ciutat. Aquesta autopista urbana és farcida de cartells publicitaris (espectaculares) que són l’únic descans per la vista (!) en aquest caòtic mar de vehicles.

CASTELLANO

El transporte es un tema primordial en una ciudad de unos 25 millones de habitantes que se tienen que desplazar a diario de una punta en el otro del Distrito Federal, capital de México, y a los municipios colindantes. Para ello disponen de una red de metro, que opera dentro de los límites del D.F. y de una inmensa flota de transporte colectivo, formada por Combis (pequeñas furgonetas modificadas para el transporte de pasajeros), Peseros (camiones transformados) y autobuses. Todos ellos posibilitan, y a menudo entorpecen, los desplazamientos interurbanos.
El periférico es el gran cinturón vial que conecta las diferentes partes de la ciudad. En esta autopista urbana los carteles publicitarios (espectaculares) son el único descanso para la vista (!) en este caótico mar de vehículos.